Wist je dat AGS wordt vervangen door DMS? Wat betekent dit voor jou? Lees het in dit artikel.

Het AanGifteSysteem (AGS) van de Nederlandse Douane wordt vervangen door het Douane Aangifte Management Systeem (DMS). Deze overgang vindt in verschillende fases plaats. We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat dit voor jouw bedrijf betekent, daarom houden wij je via deze pagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Wist je dat AGS wordt vervangen door DMS? Wat betekent dit voor jou? Lees het in dit artikel.

De migratie van AGS naar DMS betekent ook dat de technische communicatie tussen ons en het aangiftesysteem van de Nederlandse Douane verandert. Hierdoor moet onze aangiftesoftware grondig worden aangepast. Deze migratie is niet zomaar een aanpassing van software en systemen. We zullen voortaan andere aanvullende informatie moeten aanleveren om aangiftes te maken. Ook in de processen na het indienen van douaneaangiftes zitten grote veranderingen en de communicatie met de Nederlandse Douane zal op een andere manier verlopen. We vinden het belangrijk om je nu al te informeren over de voortgang van de overgang naar DMS zodat je al kunt starten met de voorbereidingen. Bij veranderingen of updates werken we deze pagina bij, zodat je altijd op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen.

De planning van de Nederlandse Douane voor de overgang van AGS naar DMS:

Het actuele tijdpad voor het invoeren van DMS 4.0 en 4.1 voor invoer-, opslag-, en uitvoeraangiften vind je hier. Daarnaast heeft de Douane een webinar opgenomen waarin zij toelichting geven op de overgang.

Bijgewerkt op: 31-07-2023

Veelgestelde vragen

Wat betekent de overgang naar DMS voor mijn bedrijf?

De overgang naar DMS zal gevolgen hebben voor uw bedrijfsprocessen. Zo dienen er bijvoorbeeld nieuwe gegevenselementen aangeleverd te worden om de douaneaangiften compleet te maken. Hieronder volgt een opsomming van de meest relevante nieuwe en gewijzigde gegevenselementen.

Nieuwe gegevenselementen:

 • Exporteur bij invoer
 • Importeur
 • Land van preferentiële oorsprong
 • CUS-code bij chemische stoffen
 • Eindstatus ‘goederen niet vrijgegeven’

Vakken en elementen die worden gewijzigd:

 • Procedure type
 • Bescheiden
 • Waarderingsmethode
 • Identificatie van het vervoermiddel
 • SG-code (code strategische goederen)

26-05-2023

Welke douanevergunningen zijn er en wat zijn de bijbehorende geldige vergunningnummers?

Douanevergunningen zijn specifieke toestemmingen die vereist zijn voor verschillende douane gerelateerde activiteiten, zoals bijzondere regelingen en het gebruik van vereenvoudigde aangifteprocedures. De juiste vergunningnummers moeten bij alle douaneaangiften worden vermeld. Als de vergunningnummers niet geldig zijn wordt de aangifte namelijk niet geaccepteerd. Het is daarom verstandig om al je douanevergunningen te inventariseren en te controleren of deze actueel zijn. Klik hier voor een overzicht van alle douanevergunningen.

Je kunt een kopie van je douanevergunningen naar ons sturen door te mailen naar customerservice.nl@gaston-schul.com. Wij zullen de vergunningnummers controleren en bijwerken in ons systeem. Indien er actie nodig is laten wij het je weten.

31-05-2023

Wat is de exporteur bij invoer?

De exporteur bij invoer is een nieuw gegeven dat verplicht moet worden vermeld op zendingniveau of artikelniveau. De definitie van de exporteur bij invoer varieert afhankelijk van de situatie:

 • Voor goederen die in het vrije verkeer worden gebracht en waarbij bijzondere regelingen gelden is de exporteur bij invoer de laatste verkoper van de goederen voordat deze in de Europese Unie worden ingevoerd.
 • Bij aangiften voor goederen afkomstig uit een fiscaal gebied, zoals de Canarische Eilanden, is de exporteur bij invoer de afzender in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime. De afzender is de laatste verkoper van de goederen.
 • Voor vereenvoudigde aangiften voor postzendingen is de exporteur de persoon die de goederen verzendt, zoals in de vervoersovereenkomst is bepaald door de persoon die het vervoer heeft besteld.

02-06-2023

Waar staat de importeur voor?

De importeur is opgenomen in de aangifte om de indirect vertegenwoordigde persoon ook in de aangifte te onderkennen. De definitie van de importeur is:

 • Voor goederen die in het vrije verkeer worden gebracht en waarbij bijzondere regelingen gelden is de importeur de partij die de invoeraangifte indient of voor wiens rekening de aangifte wordt ingediend.
 • Bij aangiften voor postzendingen is de importeur de partij aan wie de goederen worden verzonden.

06-06-2023

Wat is het land van preferentiële oorsprong en wanneer moet ik deze invullen?

Een nieuw gegeven dat ingevuld dient te worden in de aangifte is het land van preferentiële oorsprong, deze kan naast het land van oorsprong voorkomen. Het land van preferentiële oorsprong dient ingevuld te worden indien er een behandeling wordt toegepast met preferentiecode 2xx of 3xx. Bijvoorbeeld het Algemeen Preferentieel Systeem (APS) met een REX-verklaring, Form A, EUR.1 en factuurverklaringen.

Het land van oorsprong moet worden ingevuld als:

 • Er geen preferentiële behandeling wordt toegepast;
 • Het land van niet-preferentiële oorsprong verschilt van het land van preferentiële oorsprong. Doordat de oorsprongsregels kunnen afwijken is het nodig om het land van oorsprong te vermelden zodat mogelijke handelspolitieke maatregelen toegepast kunnen worden voor het niet-preferentiële land van oorsprong, zoals: verboden, beperkingen, antidumpingrechten en compenserende rechten.

08-06-2023

Wat is de CUS-code?

De CUS-code is een nieuw verplicht gegeven dat bij het in het vrije verkeer brengen en de (weder)uitvoer van chemische stoffen in de aangifte moet worden ingevuld. De CUS-code kan worden opgezocht in de ECICS-database.

Ben je logistiek dienstverlener? Dan kun je deze informatie alvast doorgeven aan jouw klanten. Veelal is dit voor de exporteur/importeur al bekend dankzij het Material Safety Data Sheet (MSDS). Voor een douane-expediteur zijn chemische stoffen meestal te technisch en specifiek om te bepalen wat de juiste CUS-code is voor de betreffende chemische stoffen.

Voor gevaarlijke stoffen en mengsels is het verplicht de MSDS bij te voegen. Dit moet worden gedaan in de officiële taal van het land waar het product op de markt wordt gebracht. Daarnaast moet het MSDS voldoen aan de eisen uit de REACH-verordening.

12-06-2023

Wat betekent eindstatus ‘goederen niet vrijgegeven’?

Als de goederen niet worden vrijgegeven dan zal deze nieuwe eindstatus worden gebruikt. Wij ontvangen in dit geval een melding van de Nederlandse Douane dat de goederen niet worden vrijgegeven.

Als het niet nodig is om verdergaande maatregelen te nemen, zoals het in beslag nemen van de goederen (verbeurdverklaren), dan wordt de aangifte net zoals dit nu in AGS gebeurt buiten werking gesteld. In dit geval zijn de goederen niet onder de nieuwe douaneregeling geplaatst en bevinden ze zich nog onder de voorafgaande regeling, tenzij er sprake is van een situatie waarbij de goederen bijvoorbeeld in beslag worden genomen door de Nederlandse Douane.

15-06-2023

Maak je momenteel al gebruik van onze Export Portal?

Dan zul je niets van de veranderingen merken. Mocht dit toch zo zijn dan zal de operationele afdeling of jouw accountmanager contact met je opnemen.

15-06-2023

Klopt het dat het Overzicht Gedane Aangiftes (OGA) niet is meegenomen in DMS?

Bij de invoer van DMS is het OGA niet mee overgenomen. Verrekeningen uit voorgaande periodes, aanvullende Uitnodigingen Tot Betaling (UTB’s) en maandoverschrijdingen zijn dan niet meer zichtbaar. Dit betekent dat aangevers een totaalbedrag zonder enige specificatie moeten gaan betalen. Voor aangevers is het belangrijk te weten of het totaalbedrag overeenkomt met de individuele aangiften van desbetreffende maand en of er aanvullende bedragen zijn belast uit andere maanden.

Ondernemersvereniging Fenex heeft aan het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) gevraagd of zij het verstrekken van het OGA opnieuw kunnen invoeren. Daarnaast hebben zij kenbaar gemaakt dat het zonder dit overzicht bijna een onmogelijke opgave zal zijn om bedragen aan aparte aangiften te koppelen. Het dringend verzoek is dan ook gedaan om de OGA te handhaven of met een andere oplossing hiervoor te komen. Dit verzoek is tot op heden in onderzoek bij het ODB.

19-06-2023

Waar staat de plaats van de goederen voor?

De plaats van de goederen is een nauwkeurige vermelding van de plaats waar de goederen kunnen worden onderzocht door de Nederlandse Douane in het geval van een fysieke controle. De gegevens bestaan uit de postcode aangevuld met het huisnummer.

Als de Nederlandse Douane een fysieke controle wil uitvoeren en de aangegeven goederen niet aanwezig zijn, kan de aangifte van rechtswege ongeldig worden gemaakt. Voor de doorstroom van de goederen is het dus erg belangrijk om de juiste plaats van goederen op te geven in de opdracht. Zeker wanneer je gebruik maakt van verschillende of externe opslaglocaties en logistieke dienstverleners is dit een aandachtspunt.

22-06-2023

Wat is de SG-code?

De SG-code staat voor code strategische goederen, dit is een nationaal gegeven. Dit gegeven moet worden ingevuld in het geval van militaire, dual-use en sanctiegoederen. Het betreft geen nieuw gegeven maar is nu opgenomen in de nationale wetgeving.

28-06-2023

Ik trek mijn IIAA-vergunning (Inschrijving In de Administratie van de Aangever) in, wat verandert er voor mij?

Als je ervoor kiest om je IIAA-vergunning in te trekken zul je voortaan een plaatsingsaangifte moeten maken voor je zendingen.

28-07-2023

Ik ben IIAA-vergunninghouder en maak hier enkel gebruik van voor plaatsing onder de regeling Particulier Douane-Entrepot (PDE), verandert er iets voor mij?

In dit geval krijg je uiterlijk 10 augustus 2023 een zelfbeoordelingsformulier van de Douane. Met dit formulier toetst de Douane of vergunninghouders voldoen aan de eisen voor aansluiting op DMS 4.1. De toetsing is wettelijk verplicht. Je hebt dit zelfbeoordelingsformulier dus nodig om voor 1 januari 2024 aan te kunnen sluiten op DMS 4.1.

Lees hier meer over het zelfbeoordelingsformulier.

31-07-2023

Kunnen aangiften met controles en certificaten van de NVWA al verwerkt worden in DMS?

Aangiften waarin gegevens staan over certificaten en controles voor groente en fruit, FLEGT, en veterinaire en fytosanitaire goederen kunnen in sommige gevallen niet verwerkt worden in het systeem. Hier is echter een oplossing voor: wanneer je de gegevens op artikelniveau in de aangifte vermeld kunnen de aangiften wel worden verwerkt. Kijk hier voor verdere informatie.

31-07-2023